simon-swartzman

1 Article by: Simon Swartzman

Simon Swartzman is an anti-foreclosure organizer in Chicago.